Gustaaf de Haas

DOOR JIM VAN DER MEER MOHR

Website:www.vandermeermohr.nl

15februari 2006

Bron: De Indische Navorscher

 

 

GENEALOGIE MOHR – VAN DER MEER MOHR

Het Familie Wapen


In zilver; drie blauwe golvende dwarsbalken - in een zilveren schildhoofd een moorkop met zilveren hoofdband - ter weerszijden vergezeld van een groen wilgentakje van drie bladeren.


Helmteken; de moorkop van het schild tussen een vlucht van blauw en zilver.


Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

 

I Johannes Moor, geb. Frankenland (Duitsland) ca 1723, koopman en winkelier te Den Haag , overl. Den Haag 5 juni 1770 tr. ald. in de Scheveningse Kerk 30 maart 1750 Catharina Top, ged. Den Haag 7 sept.1723, overl. ald. 26 dec.1826, dr. van Jacobus en Joanna de Koninck.

Johannes Moor, ook geschreven Mohr en J. van Mohr, wordt 11 maart 1750 o.v.v. ‘lutheraan’ ingeschreven als burger van Den Haag.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Moor, ged. (r.k.) Den Haag 7 sept. 1748, overl. ald. 5 okt.1748.
2. Carel Jacobus Mohr (volgt II)

Scheveningse Kerk

 

Zie: C.E.G. ten Houte de Lange, Repertorium Familiewapens van bekende Nederlandse geslachten; Den Haag/Rotterdam 2001. Het wapen komt voor op een 19eeeuws cachet in familiebezit, een 1909 gedateerde tekening in bezit van de auteur en een lakstempel in coll. CBG Den Haag. Blijkens aant. op fiche coll. Steenkamp Damstra nr. 18=E is tevens een origineel lakstempel in coll. Van der Muelen op CBG.
Notitie HGA bij het huwelijk vermeldt dat Moor afkomstig is uit het Frankenland. Nadere gegevens zijn ondanks intensief onderzoek o.a. met behulp van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek in Duitsland niet aan het licht gekomen. In het Stamboek Nederlandsche Officieren geeft zijn zoon H.J. Mohr als beroep van zijn vader “koopman te ’s Hage” op (NA, inv.no.212, no.2209). In een aantekening in het notarieel archief wordt hij ook vermeld als ‘winkelier van koffiebonen en thee’ (HGA, nr. 3137, p.132 d.d. 31 mei 1762). Hij is overleden aan “versweering in het hoofd” (not. HGA) Naam wordt verder ook wel geschreven Van Moor en Moor. Vanaf generatie II treft men uitsluitend Mohr aan.
Hij is begraven in de Nieuwe Kerk te Den Haag op 6 juni 1770.

Nieuwe Kerk te Den Haag

 

3. Johanna Margaritha Moor, ged. (r.k.) Den Haag 3 juni 1752, overl. ald. 16 dec.1757.
4 Apollonia Petronella Moor, ged. (r.k.) Den Haag 23 maart 1755, overl. ald. 23 sept.1825, tr. Den Haag in de Hoogduitse Kerk 19 april 1795 Andreas Schneider, geb. Zwitserland, overl. na 1825.
5. Johanna Magdalena Moor, ged. (r.k.) Den Haag 25 maart 1759, overl. ald. 21 juni 1781.
6. Johannes Gerhardus Moor, ged. (ev.luth.) Den Haag 2 maart 1761, overl. ald. 19 dec.1800, ongehuwd, boekverkoper bij Gosse te Den Haag.
7. Hermanus Jacobus Mohr (volgt II a)

 

II Carel Jacobus Mohr, ged. (ev.luth.) Den Haag 28 febr.1751, 1788-1805 hoofdgaarder van het Gemaal van Den Haag , overl. ald. 20 okt.1816, tr. Den Haag in de Scheveningse Kerk 15 juli 1781 Johanna Francina van der Meer, ged. Den Haag in de Grote Kerk 8 nov.1752, overl. ald.(?) 1806, dr.van Pieter en Johanna Maria Dannenburgh.

Carel Jacobus Mohr was tevens actief in de Orde van Vrijmetselaren en bekleedde in de Haagse Loge de functie van Grootmeester.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Johannis van der Meer Mohr (volgt III)
2. Johannes Carolus van der Meer Mohr (volgt III a)

II a Hermanus Jacobus Mohr, ged. (ev.luth.) Den Haag 7 april 1765, Kapitein 1e bataljon Artillerie, overl. na 1815, tr. 1790 Geertruida Zilch.

Uit dit huwelijk:
Jean Herman Leonard Mohr, ged. (waals) Den Haag 11 juni 1795, ongehuwd, tot 1814 2e luitenant 14e bataljon Infanterie, en daarna tot zijn dood “gepreposeerd van Zijne Majesteits Douanen, gestationeerd tot West Capelle”, overl. Coolkerke (West-Vlaanderen) 2 okt. 1817.

 

Johanna Margaritha is overleden aan kinderpokken (not. HGA) en begraven op Oud Eikenduinen (graf geruimd)
Schneider wordt 29 juni 1767 ingeschreven als burger van Den Haag met als geloofsaanduiding Luthers.
( HGA bronnr. 350, 1059 folio 29) Blijkens de aantekening bij het huwelijk is hij afkomstig uit Zwitserland. Bij het overlijden van zijn vrouw wordt hij in de akte vermeld, “zonder beroep”. In de overlijdensregisters van Den Haag komt hij verder niet voor, noch in het register van vertrokken burgers, zodat zijn overl.datum niet gevonden kon worden.
Johanna Magdalena is overleden aan “versweering aan het hoofd”(not. HGA)
De doop vond plaats in aanwezigheid van Adriana Petronella Stechwy. Hij is overleden aan “inflamatie aan de borst (not. HGA) en is begraven in de Grote Kerk te Den Haag.
Getuigen bij de doop waren Jhr. Carel baron van den Boetselaer en Jkvr. Magdalena Elisabeth baronesse van den Boetselaer. Zie voor de functie van hoofdgaarder p. 147 in: W.M.N.Heynen jr., Broodnijd tussen korenmolenaars, broodbakkers en de fiscus 1765-1790, in: Jaarboek Die Haghe, 1981, p.193 noot 26.
Een exacte overl.datum is niet teruggevonden in het HGA. De datum is gebaseerd op een vermelding in het ‘familieboekje’. Beide echtelieden zijn begraven op het Noorderkerkhof te Den Haag.
Zie: Dr. P.J. van Oosten, Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden; 1967, p.79.
Gegevens ontleend aan Stamboek (zie noot 2); meer is niet bekend. Laatst bekende standplaats was Embden; in 1795 was hij krijgsgevangene in de functie van 1e luitenant 3e compagnie.
De doop vond plaats in aanwezigheid van Johannes Gerardus Mohr en Maria Magdelena Zilch; de vader was in krijgsgevangenschap (not. HGA, zie ook noot 8) Zie verder: Stamboek Nederlandsche Officieren, NA, inv.no.442, no.74.

 

 


VAN DER MEER MOHR

- A -
(uitgestorven in mannelijke lijn in 1876)

III Pieter Johannis van der Meer Mohr, geb. Den Haag 17 april 1782, ged. ald. Grote Kerk 11 april 1782, was resp. inspecteur toenmalige Keuringsdienst Waren, koopman , en tenslotte ambtenaar departement van Oorlog, overl. Den Haag 9 juni 1845, tr. Den Haag 15 juli 1810 Cornelia Schaasberg, geb. Den Haag 27 sept.1784, ged. ald. 28 sept.1784, overl. ald. 3 april 1862, dr. van Martin en Catherina Jeanne Fouquet.

 
Pieter Johannis van der Meer Mohr
 
Cornelia Schaasberg

 

Evenals zijn vader en grootvader is ook Pieter Johannis van der Meer Mohr toegelaten als lid van de Haagse Loge van Vrijmetselaren; tevens was hij lidmaat van de Waalse Gemeente (toetreding 27 maart 1799) Hij is in de Napoleontische Tijd in militaire dienst, 21 jan.1807 als onderofficier ‘elève’.

Uit dit huwelijk:
1. Carolina Johanna Jeannette van der Meer Mohr, geb. Den Haag 28 juni 1811, ged.
(waals) ald., overl. Parijs 5 sept.1828.
2. Jeanne Cathérine van der Meer Mohr, geb. Den Haag 13 jan.1813, ged. (waals) ald.
24 jan.1813, ‘institutrice’ en directrice ‘Ecole des Démoiselles’ aan de Parkstraat te Den Haag, overl. ald.11 mei 1877.
3. Martinus Johannes van der Meer Mohr, geb. Den Haag 1 jan.1815, ged. (waals) ald.
12 dec.1815, boekverkoper, overl. te New Orleans (V.S.) , tr. Dordrecht 18 okt.1843
Ernestina Louise Roud, geb. Middelburg 16 sept.1811, overl. Dordrecht 10 dec.1844
dr. van Francois Charles en Maria Dorothea Rusch.
4. Wilhelmina Petronella van der Meer Mohr, geb. Den Haag 23 mei 1816, ged. (waals) ald. 9 juni 1816, overl. ald. 30 aug.1816.
5. Wilhelmina Pieternella van der Meer Mohr, geb. Den Haag 10 juli 1817, ged. ald. 27 juli 1817, ‘particuliere’, overl. ald. 20 juni 1900.
6. Pieternella Maria van der Meer Mohr, geb. Den Haag 24 mei 1819, ged.(waals) ald. 20 juni 1819, verblijft enige tijd in Nederlandsch-Indië, ‘particuliere’, overl. ald. 14 mei 1885.
7. Johannes Cornelis van der Meer Mohr (volgt IV).

 

 

Hij heeft enige tijd samen met zijn vrouw en haar zuster de modezaak van zijn schoonvader geleid. Ten tijde van de geboorte van alle kinderen vanaf Martinus Johannes was hij blijkens de opgave bij de aangifte koopman. Ten tijde van de geboorte van het tweede kind werkte hij als ‘inspecteur des services des vivres viandes’. Blijkens zijn aangifte van overlijden was hij toen in dienst van het departement van oorlog.
Gegevens ontleend aan familieboekje.
Blijkens not. ’familieboekje’ is zij overleden in Hôtel de Normandie en begraven op Montmartre, graf.nr. 55.
Med. in ‘familieboekje’.
M.J. van der Meer Mohr bezocht 1828-29 de Haagse Latijnse School; zie: Sv.E. Veldhuyzen, Aan het eind van zijn Latijn. De Haagse Latijnse School in haar nadagen 1816-1838; in: Jaarboek Die Haghe 1982, p.115, nr.258. Op 22-5-1846 vertrekt hij voor een reis naar Frankrijk en Noord-Amerika (HGA, bronnr. 352, 699).
Zij is begraven op Eikenduinen te Den Haag, grafnr. 239. Blijkens haar testament, gepasseerd voor notaris W.J.M. de Bas heeft zij aan de Waals Hervormde Gemeente en legaat van fl. 500,- nagelaten (HGA, inv.nr. 1575, nr. 185).
Verblijf in N.I. blijkens Memorie van aangifte na overlijden van haar vader ( NA, verfilming Memories van successie 1845, fol. 116, nr. 10852) Zij is eveneens begaven op Eikenduinen te Den Haag, grafnr. K 239. De drie zuster J.C., W.P. en P.M. van der Meer Mohr woonden samen met hun moeder en Wilhelmina Schaasberg, zuster van moeder, Koninginnegracht (toenm.nr.) 70 te Den Haag. (Bev.register 1861-1876 HGA)

 

8. Pieter van der Meer Mohr, geb. Den Haag 10 april 1822, overl. ald. 4 juni 1823.
9. Corneille Henri van der Meer Mohr, geb. Den Haag 23 maart 1824, ged. (waals) ald. 30 mei1824, ongehuwd, beroep onbekend, overl. Semarang (N.I.) 25 dec.1841.

IV Johannes Cornelis van der Meer Mohr, geb. Den Haag 4 maart 1821, ged. (waals) ald. 24 maart 1821, fotograaf en kunstschilder, tevens leraar Tekenen aan de Rijks Hoogere Burger School en Gemeente Burger Avondschool te Middelburg ,overl. Koudekerke 27 juli 1876 tr. 1e Goes 10 sept.1853 Elisabeth Christina van der Meer Mohr, geb. Goes 17 april 1828, overl. Maastricht 22 juni 1865, dr. van Mr. Johannes Carolus en Maria Schaasberg.

 
Johannes Cornelis van der Meer Mohr
Elisabeth Christina van der Meer Mohr
 

 

Johannes Cornelis van der Meer Mohr bezocht van 1837-1841 met intervallen de Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. In deze periode maakte hij verschillende reizen naar het buitenland. Hij vestigde zich als kunstschilder en zond vaak werk in naar de zgn. ‘tentoonstellingen voor levende meesters’. In de periode dat hij in Maastricht heeft gewoond was hij ook actief als fotograaf. Hij was lid van de kunstenaarsvereniging Arti te Amsterdam en heeft deel uitgemaakt van de leden die in 1874 hebben meegewerkt aan het geschenk aan koning Willem III t.g.v. diens 25-jarig regeringsjubileum. Dit geschenk, een in grote lijst gevatte verzameling van kleine schilderijtjes bevindt zich momenteel in de collectie van het Koninklijk Huisarchief te Den Haag. Hij schilderde voornamelijk (kerk)interieurs, maar heeft daarnaast ook enkele portretten en stillevens vervaardigd. Zijn interieurs laten zich kenmerken door een grote mate van gedetailleerdheid en wanneer het naar de werkelijkheid is redelijke nauwkeurigheid.

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Carolina Henriette van der Meer Mohr, geb. Antwerpen 11 juni 1854, overl. Den Haag 2 juni 1934, tr. Goes 2 mei 1877 Jacobus Broekema, geb. Grijpskerk 23 maart 1846, leraar aan de Rijks HBS te Middelburg, vervolgens adjunct-archivaris en later bibliothecaris der Provincie Zeeland, overl. Overveen 29 jan.1926, zn. van Heerke Jacobus en Grietje Louwes Steenstra.
2. Philippus Matheus van der Meer Mohr, geb. Maastricht 10 jan. 1856, overl. ald. 30 mei 1864.
3. Joannes Petrus van der Meer Mohr, geb. Maastricht 10 augustus 1857, overl. ald. 3 sept. 1857.
4. Maria van der Meer Mohr, geb. Maastricht 22 augustus 1858, overl.ald. 13 mei 1859.
5. Maria Ottolina van der Meer Mohr, geb. Maastricht 8 mei 1860, overl. ald. 21 juni 1860.
6. Johannes Pieter Otto van der Meer Mohr, geb. Maastricht 15 juni 1861, overl. ald. 13 juli 1861.
7. Jeanetta Maria van der Meer Mohr, geb. Maaastricht 13 aug. 1862, overl.ald. 9 sept. 1862.

Tr.2e Middelburg 5 febr.1869 Martina Geertruid Hendrika van Diggelen, geb. Terneuzen 26 febr.1827, overl. Middelburg 18 febr.1905, dr. van Hendrik en Martina Geertruid Alvarez.


 
De kinderen Carolina & Philippus

Johannes Cornelis van der Meer Mohr en 2e vrouw Martina Geertuid Hendrika van Diggelen en dochter Carolina

 
 
Jacobus Broekema

Carolina Henrietta. van der Meer Mohr

 

 

Biografieën in: F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland; Middelburg 1891, derde afl. pp. 207-208 en P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880; Den Haag 1981, p. 353. Als fotograaf staat hij ook geregistreerd in D.P.Huysmans, Catalogus van Nederlandse Studiofotografen van Carte de Visite en Kabinetfoto’s: ten behoeve van datering binnen de periode 1860-1914; Castricum 1993, I p. 137 en II p.162. In 2007 verschijnt van mijn hand een monografie over deze kunstenaar in de reeks Zeeuwse Katernen.
Zie: J. van der Baan, Het geslacht Alvarez; Terneuzen, z.d., p.47.


 

- B -

III a Mr. Johannes Carolus van der Meer Mohr, REK, geb. Den Haag13 april 1790, ged. ald. in de Grote Kerk 18 april 1790, rechtenstudie universiteit Leiden, 1810 promotie (op stellingen), advocaat te Den Haag en sedert 1817 te Goes, tevens rechter-plaatsvervanger te Goes, v.a. 21 dec.1843- † Burgemeester van Goes, tevens Lid Staten van Zeeland en buitengewoon Lid van de Tweede Kamer , overl. Goes 5 mei 1852, tr. Den Haag 11 sept.1816 Maria Schaasberg, geb. Den Haag 20 april 1791, overl. Goes 19 okt.1843, dr. van Martin en Catherina Jeanne Fouquet.

 
Mr. Johannes Carolus van der Meer Mohr

Maria Schaasberg

 

 

Johannes Carolus van der Meer Mohr was lidmaat Waalsche Gemeente (toetreding 1 april 1807) en evenals zijn vader en broer lid van de Vrijmetselarij. Hij had div. nevenfuncties in Goes w.o. schoolopziener voor Zuid-Beveland en Wolfaartsdijk van 1826-1834 , lid College van Zetters der Directe Belastingen, lid College van Curatoren Latijnse School, vice-president College van Regenten over het Huis van Arrest en ouderling van de het Provinciaal Bestuur der Hervormden.

Klik hier voor meer informatie over Johannes Carolus van der Meer Mohr

 

. Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria van der Meer Mohr, geb. Goes 2 aug.1817, overl. Den Haag 9 febr.1872, tr. Breda 28 mei 1863 Mr. Hendrik Nagtglas, geb. Utrecht 22 okt.1805, commies departement van Justitie, overl. Den Haag 12 juni 1872, zn. van Cornelis Johannes en Maria Ruyghart.
2. Carolina Henriëtte van der Meer Mohr, geb. Goes 23 sept.1819, overl. Naarden 17 aug.1847, tr. Goes 25 sept.1845 Mr. Jan van Brakel Schimmel, geb. Weesp 17 juni 1818, raadsheer hof van Den Bosch, overl. Den Bosch 18 maart 1883, zn. van Mr. Jan Schimmel en Apollonia van Brakel. (Hij hertr. Delft 21 maart 1850 Johanna Cornelia Verschoor, geb. Namen 7 jan. 1827, overl. Hilversum 7 okt. 1879, dr. van Reinier Frans en Susanna Gerarda Cornelia Metrôt. )
3. Pieter van der Meer Mohr (volgt IV)
4. Wilhelmina Josephina van der Meer Mohr, geb. Goes 29 okt.1823, overl. Amsterdam 9 okt.1889, tr. Goes 9 juni 1849 Abraham Immink, geb. Ootmarsum 2 febr.1820, ijzerhandelaar en wijnkoopman, overl. Amsterdam 25 mei 1885, zn. van Ds. Petrus en Aleida van Laer.
5. Johannes Hubertus van der Meer Mohr (volgt BB).
6. Elisabeth Christina van der Meer Mohr, geb. Goes 17 april 1828, overl. Maastricht 22 juni 1865, tr. Goes 10 sept.1853 Johannes Cornelis van der Meer Mohr (zie IV, volgt III ).
7. Otto Karel van der Meer Mohr (volgt BBB).
8. Karel Jacobus van der Meer Mohr, geb. Goes 22 juli 1831, overl. ald. 18 febr.1832.

 

Studie Leiden, zie: Album Studiosorum Academiae Lugduno Batave MDLXXV-MDCCCLXXV, p.1219. Zijn huwelijk was in aanwezigheid van Johannes Gerhardus Mohr en Wilhelmina Margaretha van der Meer (HGA). REK. bij KB d.d. 16-6-1856 (zie ook: C.P. Mulder en P.A. Christiaans, Onderscheidingen van de Koning-Groothertog. De Orde van de Eikenkroon 1841-1891; Den Haag 1999, p. 516 nr. 535). Zie voor biografieën:
A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852 (herdr. 1969), V, p. 283; Nagtglas, op.cit. (noot 20), pp.206,207; A.M.M.Montijn, Het bureau van consultatie bij de Hoogen Raad der Nederlanden. Bijdragen tot de geschiedenis van de Haagse Balie; Den Haag 1934, p.304 en Onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters 1850-1855. Deel 3 Noord- en Zuid-Beveland; Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, Middelburg 1993. Op de algemene begraafplaats van Goes, oude gedeelte, liggen hij en verschillende van zijn familieleden begraven. Zie tevens de website www.parlement.com.
Archief van het toezicht op het Lager Onderwijs in Zeeland 1806-1920; Lijst der gefungeerd hebbende schoolopzichters in Zeeland 1806-1920, Bijl. 1, p.11 (Zeeuws Archief)
A.A.Vorsterman van Oyen, Stam en Wapenboek van Aanzienijke Nederlandsche Familiën; 1888, II, p.363; NP 1931/32, p.156.
Vorsterman, op.cit (noot 24), 1890, III, p.270. J.C. Verschoor is een nicht van Q.C.J. Kakebeeke, e.v. P. van der Meer Mohr, de jongere broer van C.H.v.d.MM. Haar schoonvader was burgemeester van Weesp.
NP 1943, p.151.
Meter was Elisabeth Christina Alvarez, huisvrouw van Mr. Josias de Backer (not. fam.papieren).

 

 

 

P. van der Meer Mohr, dec.1908

 

9. Carel Jacobus van der Meer Mohr, geb. Goes 11 febr.1833, ongehuwd. Cand. Theologie Universiteit Utrecht, ambtenaar in Ned.Indië. overl. 1901 in V.S.

Carel Jacobus van der Meer Mohr verlaat Goes op 17-6- 1852 en vestigt zich in Naarden. 20-9-1864 vertrekt hij naar Nederlands-Indië, arriveert te Batavia 11-1-1865. Benoeming ambtenaar 2e klasse Burgerlijke Dienst N.I. 31-8-1864; laatste functie 2e kommies burgerlijke openbare werken. Treedt 31-10-1866 uit dienst.

10. Philippus Martinus van der Meer Mohr, geb. Goes 20 jan.1836, ongehuwd, Kapitein 5e regiment Infanterie, overl. Nijmegen 15 sept.1877.

Nicht en neef Coos en Jim (Vb sub1 en Via) treden op in een operette; Goes ca. 1908

IV Mr. Pieter van der Meer Mohr, geb. Goes 23 mei 1821, 1843 jurist Universiteit Leiden, 1851 griffier Arrondissementsrechtbank Middelburg, 1865-1869 rechter te Zierikzee, 1869-1877 president rechtbank te Goes , overl. ald. 25 febr.1905, tr. Goes 22 mei 1851 Quirina Cornelia Jacoba Kakebeeke, geb. Goes 13 juni 1825, overl. ald. 20 febr.1887, dr. van Gerhardus Hendricus en Louisa Francina Verschoor.

Pieter van der Meer Mohr had div. nevenfuncties w.o. voorzitter College van Regenten Straf-gevangenis van Gos en lid van Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwijs.

 

ca. 1846.

 

Mr. Pieter van der Meer Mohr

Quirina Cornelia Jacoba Kakebeeke

 
 

Gezin Van der Meer Mohr-Kakebeeke, in hun huis aan de Grote Kade 10 te Goes, ca 1870.

V.l.n.r. J.C., L.F., Q.C.J. MM-K, G.H. en Mr. P.

 

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Carolus van der Meer Mohr (volgt V)
2. Gerhardus Hendricus van der Meer Mohr ( volgt V a)

3. Louisa Francina van der Meer Mohr, geb. Hulst 18 jan.1860, overl. ald. 1 maart 1860.
4. Louisa Francina van der Meer Mohr, geb. Hulst 30 maart 1861, overl. Goes 30 maart 1886, tr. Goes 27 mei 1885 Herman Jacobus Baning R.O.N., geb. Dalen 29 april 1853, landmeter Kadaster te Haarlem, overl. Haarlem 18 maart 1936, zn. van Jan Hermanus en Etje Remkes. (Hij hertr. Goes 24 april 1889 Jacoba Johanna Franssen van de Putte, geb. Goes 2 aug.1855, overl. Haarlem 30 sept. 1919, dr. van Johannes Adolphus Abraham en Francina Abigaël Burger)

V Johannes Carolus van der Meer Mohr, geb. Middelburg 13 febr. 1852, administrateur suikerplantage te Pangka, overl. Soekaboemi (N.I.) 27 aug.1919 tr. Tegal (N.I.) 7 nov.1888 Alida Johanna Breedveldt Boer, geb. Bondowosso (N.I.) 14 okt.1865 (erk. Pasaroean 12 april 1867), overl. Hilversum 25 maart 1900, dr. van Eduard en Selina.


Johannes Carolus van der Meer Mohr (1904)

Alida Johanna Breedveldt Boer (1904)

Gezin van der Meer Mohr-Breedveldt Boer voor de administrateur-woning plantage Pangka; v.l.n. P.E., J.C. op schoot en D.G.

 

Inschrijving Universiteit Utrecht 15-9-1851; zie: Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinum MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI, p. 383. Zie voorts zijn conduitestaat, NA, inv.no.934 Q folio 149. Overl. VS blijkens med. ‘familieboekje’.
Hij zit in de periode 1849-59 op de Jongens Kostschool te Weesp (wellicht sinds het ov. van zijn vader); zie: I. Kemperman-Wilke, Leerlingen en leraren van een jongenskostschool te Weesp; in: Gens Nostra 56 (2001), 104, nr. 18 als Pieter Marinus van der Mehr Mohr (Goes 1836). Stamboek Nederlandsche Officieren, NA, inv.no.471, p.19. Hij is vernoemd naar zijn neef Philip Bogaert en grootvader Martinus Schaasberg (not. fam.papieren). Hij was evenals zijn vader lid van de Orde van Vrijmetselaren.
Peter was zijn oom P.J. v.d.MM. Hij volgt het gymnasium te Middelburg 1834-1839; zie: J.G.Volger, De leerlingen van het Middelburgsch Gymnasium van 1629-1905; Middelburg 1906, p.46. Ingeschreven als student Leiden 14-8-1839, Album. St. (noot 17) p.1320, afstuderen 23-6-1843; zie Album Promotorem, Leiden 1813-1900. Tijdens zijn dood woonde hij Grote Kade (huidig) nr. 20 te Goes.
NP 1923, p.251
Zie voor zijn kwartierstaat: Kwartierstatenboek 2000, p.268. Zie verder mijn artikel: Genealogie Boer-Walther Boer-Breedveldt Boer; in: Indische Navorscher jrg. 17 (2004) nr.1, p.20-30.
Zie voor hun kwartierstaat: Zeeuwse Kwartierstate

Johannes Carolus van der Meer Mohr vertrekt 1875 naar N.I. Na het overlijden van zijn vrouw komt hij met de kinderen naar Goes. Vrij snel gaat hij weer naar N.I. De kinderen zullen hun schooltijd in het gezin van hun oom Gerhardus Hendricus van der Meer Mohr (Va) doorbrengen.

 

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Eduard van der Meer Mohr (volgt VI)
2. Prof. Johannes Carolus ‘Jan’ van der Meer Mohr, geb. Pagongan (N.I.) 16 aug.1892, ongehuwd, bioloog en publicist, studeert één jaar Biologie Universiteit Amsterdam, 1934-1939 directeur Deli Proefstation te Medan, Hoofd Algemene Bibliotheek Medan, 1952-1955 hoogleraar Universiteit van Noord- Sumatra, 1957-1960 hoogleraar Faculteit Landbouw te Medan; Jan heeft ca 150 titels gepubliceerd de flora en fauna van m.n. Sumatra betreffend, overl.Barchum 7 juni 1969.
3. Dominicus Gerhardus van der Meer Mohr, geb. Tegal (N.I.), 21 jan.1894, overl. ald. 25 mei1894.
4. Dominicus Gerardus van der Meer Mohr (volgt VI a)


VI Pieter Eduard ‘Jim’ van der Meer Mohr, geb. Pangongan (N.I.) 14 aug.1889, studie Rechten en Letteren “Indologie” Universiteit Leiden, 1922 zgn. klein-notarisexamen, 1912-1934 ambtenaar Binnenlands Bestuur N.I., laatste functie assistent-resident tit. standplaats Lampongsche Districten , overl. Utrecht 30 dec.1967, tr. Djambi (N.I.) 28 aug.1926 The Lim Nio, ook genaamd Tjik Nah, geb. Moeara Doea (N.I.) 17 april 1897, overl. Utrecht 29 okt.1969, dr. van The Eh en Tjia Soean Nio.

Uit dit huwelijk:
1. Jan van der Meer Mohr (volgt VII)
2. Karel van der Meer Mohr (volgt VII a)


VII Jan van der Meer Mohr
, geb. Taloek (N.I.) 12 maart 1916, 1938 Acte van Bekwaamheid Academie Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam, 1939 Militaire Dienst, School Reserve Officieren Infanterie, reserve-luitenant; 1940-1945 vakdocent lichamelijke opvoeding div. lagere scholen te Amsterdam en Zaltbommel; 1945-1953 in militaire dienst naar Nederlands-Indië resp. Indonesië, laatste jaren in het kader van de Nederlandse Militaire Missie , 1955 uit militaire dienst, laatste standplaats Arnhem, reserve-majoor der Infanterie, 1955-† docent Centraal Instituut van Opleiding Sportleiders (CIOS) te Overveen, overl. Overveen 29 sept.1963.

Jan van der Meer Mohr was drager van: Oorlogsherinneringenkruis met gespen ‘Krijg te Land 40-45’en ‘Nederland mei 40’, Ereteken Orde en Vrede met gespen ’46,47,48’ en Onderscheidingsteken Langdurige Dienst als Officier ‘XV’. Daarnaast heeft hij vele zwem- en andere sportprestaties verricht. Hij was genomineerd voor de Olympische Spelen 1936 maar kon vanwege zijn zwakke hart niet deelnemen.

 

Gezin Van der Meer Mohr-The Lim Nio op verlof in Den Haag met achter staand Jan en ervoor Karel

 

 

 

Jan met zijn 1e vrouw W.C. van Roon

Twee generaties: P.E. van der Meer Mohr (VI) met echtgenote en kleinkinderen Pim (VIIIa) en zus Ineke en Jim (VIIIb) en zusje Marjolein; Utrecht 1964.

Jan met zijn 2e vrouw J. van Ruler

 

Zie voor hun kwartierstaat: Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad),november 2002, nr. 66, p. 304-307.
Studie Amsterdam, zie:Album Academicum voor het Athenaeum Illustre van de Universiteit van Amsterdam; Amsterdam 1913, p.277. Zie voor een biografie: Prof.Dr. K.H. Vooüs, In de ban van vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland; Utrecht 1995, p.351.
Inschrijving als student te Leiden 7-10-1909; zie: Album St. Ac.Lugd.Bat.MDCCCLXXV-MCMXXV, p.208 nr.6370. Zie verder: Regerings-Almanak van Nederlandsch Indië, 1913-1930 en conduitestaat NA, inv.no.937 TL folio 624 en 792. Zie voor de studie Indologie in Leiden: C.Fasseur, De Indologen. Ambtenaren voor de Oost (1825-1950); Amsterdam 1994, m.n. Hoofdstuk 16.
Zie: z.a. De Officiersopleidingen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger in Nederlandsch-Indië 1936-1950; z.pl., z.j., p. 138.

 

tr. 1e Amsterdam 24 dec.1940 Wilhelmina Catharina van Roon, geb. Amsterdam 18 febr.1919, dr. van Wilhelmus Vonk en Catharina ten Bosch. (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 24 jan.1950)
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieter van der Meer Mohr ( volgt VIII)
2. Ina van der Meer Mohr, geb. Zaltbommel 24 okt.1943, overl. Amsterdam 23 april 1969, ongehuwd, zonder beroep.

tr. 2e Bandung (Indonesië), 9 jan.1953 Johanna van Ruler, geb. Bandoeng (N.I.) 12 juni 1925, secretaresse Ned. Consulaat te Bandung, vervolgens secretaresse ministerie Verkeer en Waterstaat Den Haag, overl. Overveen 2 dec.1970, dr. van Willem en Cornelia Augusta de Queljoe.
Uit dit huwelijk:
1. George Jan van der Meer Mohr (volgt VIII a)
2. Mr. Marjolein van der Meer Mohr, geb. Haarlem 23 nov.1960, studie rechten Erasmus Universiteit Rotterdam, enkele jaren lid gemeenteraad Westvoorne voor de VVD, 2002-2005 wethouder gemeente Westvoorne, tr. Oostvoorne 18 sept.1987 Hans Franklin Kreukniet, geb. Rotterdam 18 aug.1961, oud-directeur Excelsior Banden, sedert 2004 directeur The Next Group, zn. van Hans Franklin en Hendrixje Cornelia Verspoor. (Zij wonen gescheiden sedert 2005)
(Oostvoorne)


VIII Willem Pieter ‘Pim’ van der Meer Mohr, geb. Den Haag 19 juli 1941, studie Spaans Universiteit Amsterdam (niet voltooid), div. functies o.a. bankwezen, studie Rietveld Academie Amsterdam, leraar handenarbeid, vervolgens een functie in sociale hulpverlening, overl. Amsterdam 17 okt. 2004, tr. Amsterdam 10 juni 1964 Anneke van Rietschoten, geb. Amsterdam 15 jan.1941, modeontwerpster, dr. van Job en Henrietta Coenradina Homans. (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 1976)

Uit dit huwelijk:
1. Vanessa van der Meer Mohr, geb. Amsterdam 3 sept.1968, ongehuwd, Kunstacademie Kampen, momenteel werkzaam als holistisch masseuse.
(Amsterdam)
2. Muriel van der Meer Mohr, geb. Amsterdam 12 febr.1975, docente textiele werkvorming, 1998- 2002 redacteur ABC-press, 2002- heden beeldredacteur ELLE girl, woont samen met Patrick Remco Duyker, geb. Amsterdam 20 mei 1971, pop-programmeur bij Donkey Shot te Heemskerk, zn. van Hubrecht Antony en Julie Joyce Johnson.
(Amsterdam)


VIII a Drs. George Jan ‘Jim’ van der Meer Mohr
, geb. Den Haag 18 jan.1956, 1983 drs Kunstgeschiedenis R.U.Utrecht, 1984-1987 taxateur en veilingmeester Venduhuis der Notarissen te Den Haag, 1987-1987 directeur Phillips Fine Art Auctioneers te Den Haag, 1989-1991 directeur Sotheby’s Amsterdam, 1991-1996 div. managementfuncties Kon. Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht, 1996-2000 senior-accountmanager Aon Artscope Fine Art Insurance Brokers te Amsterdam, 2000- 2004 risk-surveyor/ taxateur kunst & antiek Apresa

 

Zie ook mijn artikel: “De matrillineaire afstamming van George Jan van der Meer Mohr”, in: Indische Navorscher, jrg. 15 (2002), nr.1, p.41.

 

T

VIIb. Gezin Van der Meer Mohr-Loe Nio, Pontianak ca 1965.

 

 

B.V. te Amsterdam, 2005- freelance fine art consultant, docent en publicist, tr. Utrecht 27 mei 1983 Mr. Maria Helena Angela Soons, geb. Utrecht 5 sept.1956, plv. clustermanager Juridische Dienst Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te Den Haag, dr. van Prof. Dr. Josephus Bernardus Johan en Mr. Theodora Helena Bronkhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Julia Theodora Johanna van der Meer Mohr, geb. Den Haag 14 juli 1987, student sociaal Pedagogische Hulpverlening Haagse Hogeschool te Den Haag.
(Den Haag)
2. Quirine Francisca Marie van der Meer Mohr, geb. Den Haag 8 sept.1990.
(Den Haag)

VII a (volgt VI) Karel van der Meer Mohr, geb. Kroe (N.I.) 16 juli 1921, studie Middelbare Koloniale Landbouwschool Deventer, 1943-1948 administratief ambtenaar Bureau van de Provinciale Voedselcommissaris voor Noord-Holland te Alkmaar, 1945 enige tijd in dienst Binnenlandse Strijdkrachten Comp. III, Bat.Gewest II, 1945-1948 als soldaat naar Nederlandsch-Indië, 1948- † landbouwkundig inspecteur laatste standplaats Pontianak, overl. Pontianak (Indonesië) 14 okt.1968, tr. Pekalongan 1949Annie The Loe Nio, geb. Batang (N.I.) 25 juli 1923.
Uit dit huwelijk:

1. Alida van der Meer Mohr, geb. Pontianak 25 april 1949, gepensioneerd inspecteur Dinas Pertanian (Landbouwkundige Dienst) te Pontianak, heeft korte tijd een relatie met Ferry Rudy, geb. Langoan (Menado, N.I.) 16 december 1951.
(Pontianak, Indonesië)
2. Anna van der Meer Mohr, geb. Sauggau Kapnas 28 febr.1950, tr. Pontianak 1949 Walter
Hofmann, geb. Sanggau (Borneo) 28 augustus 1949, dominee.
(Sanggau, Kalimantan, Indonesië)
3. Pieter Eduard van der Meer Mohr (volgt VIII)
4. Johannes Carolus van der Meer Mohr (volgt VIII a)
5. Gerard Anton van der Meer Mohr (volgt VIII b)
6. Frederik Jan van der Meer Mohr (volgt VIIIc)

7. Esther van der Meer Mohr, geb. Pontianak 15 juni 1961, werkzaam Dinas Pertanian (Landbouwkundige Dienst) te Pontianak.
(Pontianak, Indonesië)
8. Beatrix van der Meer Mohr, geb. Pontianak 11 aug.1962, zonder beroep.
(Yogjakarta, Indonesië)
9. Jacobus William van der Meer Mohr (volgt VIIId)

VIII Pieter Eduard ‘Peter’ van der Meer Mohr
, geb. Singkawang (Indonesië) 5 febr.1955, zonder beroep, tr. Pontianak 1979 Maria Effendie Liem., geb. Pontianak 6 december 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Karel Philip van der Meer Mohr, geb. Pontianak 15 maart 1980, Drs Economie & Management Universiteit van Pontianak, administratief medewerker vliegmaatschappij.
( Pontianak, Indonesië)
2. Peter Alexander van der Meer Mohr, geb. Pontianak 16 okt.1982, detaillist te Jakarta.
(Jakarta, Indonesië)
3. Mona Monica van der Meer Mohr, geb. Pontianak 2 november 1991.
(Pontianak, Indonesië)

VIII a Johannes Carolus ‘Hans’ van der Meer Mohr, geb. Singkawang 6 april 1957, opzichter bosbouwbedrijf, tr. Nanga Pinoh 8 juli 1986 Martha Nelly, geb. Sintang 13 oktober 1968, uit dit huwelijk:
1. Michael Hans van der Meer Mohr, geb. Pontianak 12 mei 1987, student Management Universiteit van Pontianak.
2. Stephanie Caroline van der Meer Mohr, geb. Pontianank 9 augustus 1990.
3. Claudia Caroline van der Meer Mohr, geb. Pontianak 9 juli 1993.
(Pontianak, Indonesië)

VIII b Gerard Anton ‘Anton’ van der Meer Mohr
, geb. Singkawang 23 augustus 1959, enige tijd werkzaam voor Ballast Nedam te Sumatra en momenteel in een bouwbedrijf te Pontianak, tr. Surabaya 17 december 1994 Rosita Esther Lita, geb. Surabaya 18 januari 1967, overl.Pontianak 2 januari 2000, uit dit huwelijk:
1. Juliant Samuel van der Meer Mohr, geb. Bandar Lampung (Sumatra) 10 juni 1989.
2 Michelle Marshelia van der Meer Mohr, geb. Bandar Lampung (Sumatra) 7 oktober 1990.
3. Gerry Jonathan van der Meer Mohr, geb. Surabaya 13 maart 1996.
4. Quinta Aurelia van der Meer Mohr, geb. Pontianak 1 januari 2000. (Pontianak, Indonesië)

VIII c. Ir. Frederik Jan ‘Yan’ van der Meer Mohr, geb. Singakawang 16 februari 1960, Studie Bosbouw Universiteit van Pontianak, manager Palmolieplantage nabij Pontianak, tr. Pontianak 3 september 1994 Tutik Kristiyowati, geb. Kesambon, Malang (Java) 16 maart 1970, brigadier der Politie te Pontianak, dr. van Soeharto en Koestinah.
Uit dit huwelijk:
1. Wiyan Olivia ‘Olivia’ van der Meer Mohr, geb. Pontianak 3 oktober 1995.
2. Jean Claude Forest ‘Yan’ van der Meer Mohr, geb. Pontianak 30 juli 1999.
(Pontianak, Indonesië)

VIII d. Jacobus William ‘Jimmy’ van der Meer Mohr, geb. Pontianak 1 juni 1964, adjunct-inspecteur der Politie te Pontianak, tr. Pontianak 10 februari 1991 Erni, geb. Pontianak 25 januari 1965;uit dit huwelijk:
1. Hendrina Wilhelmina ‘Drina’ van der Meer Mohr, geb. Pontianak 24 augustus 1991
2. Claus Evert van der Meer Mohr, geb. Pontianak 29 januari 1995.
3. Juan Kevin Steven ‘Jimmy’ van der Meer Mohr, geb. Pontianak 9 december 2003 (adoptief).
(Pontianak, Indonesië)


VI a (volgt V) Dominicus Gerardus van der Meer Mohr OON, geb. Pangka (N.I.) 6 maart 1895, studie rechten en letteren “Indologie”Universiteit Leiden, 1915-1921 ambtenaar Binnenlands Bestuur Nederlands Indië, 1921-1931 employee Nederlandse Handels Maatschappij, 1931-opheffing van de functie t.g.v. W.O.II werkzaam Departement van Marine te Batavia laatste rang administrateur , overl. Den Haag 24 maart 1946, tr. Batavia 19

De kinderen van Jan en Gerrit van der Meer Mohr (Va en Vb )

 

Student te Leiden 4-11-1912; zie Album St.Ac.Lugd.Bat., p.239 nr. 7307. Benoeming O.O.N. bij KB d.d. 8-8-1941, nr. 32. Zie verder Regerings-almanak van Nederlandsch- Indië, 1916-1941 en conduitestaat NA, inv.no. 943 ZI folio 357. Zie ook noot 31.

 

VIb. Gezin Van der Meer Mohr-Baermaijer von Barienkhofen,

met v.l.n.r. Henri (VIIe), Paul (VIIc) en Conrad (VIId)

 

 

 

dec.1922 Pauline Henriëtte Baermaijer von Barienkhofen , geb. Den Haag 22 febr.1895,onderwijzeres, overl. Wassenaar 6 mei 1972, dr. van Henri Elisa Petrus Basilius Conrad en Jeanne Pauline Loheyde.

Aan het einde van de oorlog, na lange tijd in het kamp gezeten te hebben is Dominicus Gerardus van der Meer Mohr zeer ziek per boot naar Nederland vervoerd, zijn gezin achterlatend. Nauwelijks aangekomen is hij alsnog ten gevolge van deze Indische kamptijd in Nederland overleden.

Uit dit huwelijk:
1. Paul Johan Frederik van der Meer Mohr (volgt VII)
2. Conrad Gerard van der Meer Mohr (volgt VII a)
3. Henri Eduard Carolus van der Meer Mohr (volgt VII b)

VII Paul Johan Frederik van der Meer Mohr OON, geb. Batavia (N.I.) 20 okt.1923, Opleiding Kon.Instituut voor de Marine te Soerabaja, 1943-1974 div. functies binnen de Kon. Marine, eindrang Schout-bij-Nacht met als laatste functie Eskader Commandant, 1975-1986 Waterschout van Amsterdam en Rotterdam , overl. Den Haag 18 dec.1999, tr. Den Haag 9 juli 1958 Mary Willy Brinkman, geb. Bombay 5 juni 1924, onderwijzeres, 1979-1989 secretaresse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dr. van Frederik Lambertus en Maria Jacomina van de Stadt.

 

Paul Johan Frederik van der Meer Mohr en Mary Willy Brinkman

 

 

Paul Johan Frederik van der Meer Mohr had div. nevenfuncties w.o. voorzitter Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ en bestuurslid Rode Kruis Ziekenhuis Den Haag; tevens was hij Erelid van de Anchorites. Hij was drager van de volgende militaire onderscheidingen: Oorlogsherinneringenkruis met gesp ‘Krijg ter Zee 40-45’ en Ereteken Orde en Vrede met gespen ’45,46,47’.

Uit dit huwelijk:
1. Mr. Pauline Francoise Marie van der Meer Mohr, geb. Den Haag 22 febr.1960, 1984 doctoraal rechten Erasmus Universiteit Rotterdam, 1984-1985 postdoctoraal studie in Florence, 1985-1989 advocaat en procureur te Den Haag, 1989-2004 div. management functies Kon. Shell Groep, laatste functie HR Director IT for Shell, 2004- heden Groep Human Resources Directeur TPG te Hoofddorp, tr. Den Haag 16 dec.1989 Jhr. Dr. Arnout Jan de Beaufort, geb. Markelo 18 december 1959, kinderarts/neonatoloog, zn. van Jhr. Mr. Arnout Jan en Jkvr. Drs. Cornelia Jeanne Louise Mathilde Sickinghe.
(Den Haag)
2. Maurits Alexander van der Meer Mohr (volgt VIII)

VIII Maurits Alexander van der Meer Mohr, geb. Den Haag 23 december 1964, studie architectuur TU Delft, ontwerper, woont samen met Ir. Pascale Therèse Hubertina Maria Leistra, geb. Heerlen 22 sept. 1969, architect, dochter van Josef Willem Marie en Leonie Wilhelmina Geertruida Haas.
Uit deze relatie:
1. Dino Alexander van der Meer Mohr, geb. Den Haag 20 april 2005.
(Den Haag)

 

Zie ook mijn artikel: De laatste generaties van het geslacht Baermaijer von Barienkhofen; in: Indische Navorscher jrg. 17 (2004) nr.1, p.35-38.
O.O.N. met de zwaarden bij KB d.d. 3-4-1969 nr.1. Zie voor een biografie: F. van Egmond, Wie is Wie in Nederland 1984/88; Den Haag 1989, p.804. Zie verder: L. Eekhout, Het Admiralenboek. De Vlagofficieren van de Nederlandse Marine 1382-1991; Amsterdam 1992, p.135. Necrologie in: Marineblad, februari 2000, p.67.
Zie voor de kwartierstaat van hun kinderen: Nederlandse Genealogieën, 13, 2005, p. 1-19.

F. van Egmond

 

. VII a Dr. Conrad Gerard van der Meer Mohr, geb. Den Haag 10 juni 1926, drs geologie R.U. Leiden, 1969 promotie RU Leiden, 1956-1962 werkzaam voor Shell Canada, 1962-1983 wetenschappelijk hoofdmedewerker Instituut voor Geologie en Mineralogie RU Leiden , overl. Doorwerth 31 december 1996, tr. Huizen 19 februari 1965 Thyra Hermine Sieverts, geb. Buitenzorg (N.I.) 18 december1932, dr. van Arne en Aleida Petronella Kiel.
Uit dit huwelijk (door adoptie):
1. Mona Carolina van der Meer Mohr, geb. Zeist 26 juli1969, zonder beroep, woont samen met Vincent Prins, geb. Utrecht 25 december 1969, zn. van Izak en Marijke Verhoek. (Wilnis)
2. Paul Frank Olaf van der Meer Mohr, geb. Nijkerk 3 maart 1971, ongehuwd, werkzaam interieurbouw te Nieuwkoop.

VII b Drs. Henri Eduard Carolus van der Meer Mohr, geb. Gorontalo (N.I.) 6 mei 1928, drs geologie RU Leiden, div. wetenschappelijke functies, als laatste - 1993 wetenschappelijk hoofdmedewerker Department of Earth Resources, Surveys and Remote Sensing Institute of Aerial Survey and Earth Sciences te Enschede, tr. Den Haag 3 maart 1959 Gerda Endenburg, geb. Cepu (N.I.) 19 mei 1930, dr. van Frans Willem en Johanna Knijf. (Hengelo)
Uit dit huwelijk:
1. Dominique Carola van der Meer Mohr, geb. Ankara (Turkijke) 6 augustus 1960, Diploma Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag afd. Fotografie en Fotonica, fotojournalist en persfotograaf, Artistic Director and video/film Producer ImageMaker Advertising Inc. te Canada, tr. North York, Toronto (Canada) 25 oktober 1994 Massoud Shahrokni, geb. Dezful (Iran) 20 juli 1964, Ir. Architectuur Bouwkunde, directeur/eigenaar ImageMaker Advertising Inc., zn. van Ahmad Shahrokni en Zibande Mostofi. (Toronto, Canada)

2. Drs. Nicole Giulietta van der Meer Mohr, geb. Ankara (Turkije) 25 oktober 1962, 1988 drs. European Studies en Public Relations Universiteit Amsterdam, Brand Manager telecommunicatiebedrijf te Vancouver, tr. Lions Bay (Canada) 4 oktober 2001 Robert Paul van Ginkel, geb. North York (Canada) 15 december 1964, directeur/eigenaar van een software applications bedrijf, zn. van Cornelius en Alberdina Zoer. (Lions Bay, Canada)

3. Axel Henri van der Meer Mohr, geb. Den Haag 6 januari 1968, elektrotechnicus, werkzaam voor Muvi Services Nederland te Heeze.
(Eindhoven)

V a (volgt IV) Gerhardus Hendricus van der Meer Mohr, geb. Middelburg 29 dec.1853, ontvanger-griffier van de Breede Watering bewesten Ierseke, tevens kantonrechter te Goes, overl. Goes 23 juni 1916, tr. Goes 29 mei 1889 Geziena Foskea Baning, geb. Dalen 2 juni 1856, overl. Goes 18 juni 1929, dr. van Jan Hermanus en Etje Remkes.

Conrad Gerard van der Meer Mohr

Thyra Hermine Sieverts

Drs. Henri Eduard Carolus . van der Meer Mohr en Gerda Endenburg

 

 
Gerhardus Hendricus van der Meer Mohr

Geziena Foskea Baning

 

 

In 1983 is de vakgroep Geologie in Leiden definitief opgeheven hetgeen een vervroegde pensionering tot gevolg had. Titel proefschrift: The Stratigraphy of the Cambrian Lancara Formation between the Luna River and the Esla River in the Cantabrian Mountains, Spain.


Proefschrift

 

Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Meer Mohr, geb. Goes 6 nov.1890, ongehuwd, ontvanger-griffier van de Breede Watering bewesten Ierseke, overl. Delft 23 april 1923,
2. Quirina Cornelia Jacoba van der Meer Mohr, geb. Goes 17 okt.1891, overl. Den Haag 20 april 1989, tr. Goes 1 maart 1916 Tidde Jan Sikkens R.N.L., geb. Sappemeer 8 nov.1879, Inspecteur der Belastingen, overl. Den Haag 12 jan.1951, zn. van Coop Roelfs en Jacobje Hidde Hofstede.

 

Quirina Cornelia Jacoba Meer Mohr en haar man Tidde Jan Sikkens

 

 

- BB -
(uitgestorven in mannelijke lijn ca 1990)

IV a Dr. Johannes Hubertus van der Meer Mohr, geb. Goes 13 febr.1826, studie medicijnen universiteit Utrecht, 1855 promotie ald. , huisarts te Doesburg, overl. Rheden 22 maart 1907, tr. Gorinchem 26 juli 1855 Jenetta Adriana Blom, geb. Gorinchem 30 juli 1829, overl. Doesburg 22 dec.1891, dr. van Mr. Gerardus en Anna Maria Bell Pols .

Johannes Hubertus van der Meer Mohr was de laatste ‘alleenheersende’ stadsgeneesheer van Doesburg.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Carolus van der Meer Mohr, geb. Loenen a.d. Vecht 11 mei 1856, hoofdinspecteur van politie te Rotterdam, overl. Doorn 16 nov.1914, tr. Den Haag 7 sept.1892 Christina Johanna Meyboom, geb. Middelburg 18 febr.1851, overl. Zeist 26 dec. 1936, dr. van Adriana Jacoba Meyboom.
2. Anna Maria van der Meer Mohr, geb. Loenen a.d. Vecht 7 okt.1857, overl. Beekbergen 9 okt.1935, tr. Doesburg 16 sept.1886 Jhr. Karel Willem Feith, geb. Arnhem 9 mei 1853, notaris en lid Gemeenteraad van Apeldoorn, overl. Beekbergen 16 febr.1923, zn. van Mr. Frederik en Jentien Kniphorst.
3. Marie van der Meer Mohr (volgt V)
4. Gerard van der Meer Mohr, geb. Loenen a.d.Vecht 18 febr.1861, overl. ald. 7 dec.1862.
5. Cornelia Maria van der Meer Mohr, geb. Loenen a.d.Vecht 28 sept.1862, ongehuwd, overl. Amersfoort 24 jan. 1936.
6. Jenetta Adriana van der Meer Mohr, geb. Loenen a.d.Vecht 23 aug. 1864, overl. Den Haag 27 juni 1936, tr. Doesburg 9 juni 1886 Johann Georg Hübner, geb. Den Haag 17 okt.1851, spoorwegambtenaar, overl. Utrecht 15 nov. 1911, zn. van Willem Daniël en Louisa Frederika Sardoor.
7. Gerard van der Meer Mohr, geb. Loenen a.d. Vecht 15 april 1866 “particulier” , overl. 8 juni 1905 Soekaboemi (N.I.).
8. Elisabeth Christina van der Meer Mohr, geb. Doesburg 6 dec.1873, overl. Apeldoorn 23 sept.1944, tr. Rheden 1 mei 1900 Cornelis Bosman, geb. Alkmaar 29 april 1869, regiodirecteur Verzekeringsmaatschappij ‘De Nederlanden van 1845’, overl. Heemstede


 

Inschrijving als student 14-8-1846; promotieonderwerp: Casus Morborum Cerebri; zie Album Stud.Ac.Ren.Tr.p.355, 403.
NP 1914, p.28.
Zie: J.W. van Petersen, Van zoete wijn en bittere medicijn; Zutphen 1989, pp.61, 254-255.
Na het overlijden van haar man woont zij o.a. in Zeist, Middelburg, Den Haag , en vervolgens weer in Middelburg ; daar wordt zij 22 juli 1935 uitgeschreven, vetrekkende naar Zeist. (bron: Zeeuws Archief, bevolkingsregister Middelburg 1900-1937, deel 42, blad 48)
NA 1992, pp. 389,390.
Zie: Adresboek van Nederlandsch- Indië 1903.


Van zoete wijn en bittere medicijn

 

16 sept.1954, zn. van Cornelis en Geertje de Groot (huwelijk ontbonden door echtscheiding 1915)

V Marie van der Meer Mohr RMWO, geb. Loenen a.d. Vecht 9 juni 1859, Majoor KNIL , overl. Atjeh (N.I.) 23 maart 1905 tr. Doesburg 27 sept. 1894 Marianne Ferdinanda Fraissinet, geb. Enschede 23 febr.1873, overl. Wassenaar 7 febr.1941, dr. van Mr. Anton Leopold en Maria Elisabeth Kayser. (zij hetr. Den Haag 20 aug. 1920 Eduard Gustaaf Alexander Leonard Ter Haar, geb. Medemblik 15 juli 1863, overl. Wassenaar 14 aug. 1929, zn. van Herman Guillaume en Catharina Schuitemaker en weduwnr. van Petronela Ernesta Schuitemaker)

Van der Meer Mohr- Fraissinet met hun twee dochtertjes

Marie van der Meer Mohr ging 11 juni 1876 vrijwillig in dienst als soldaat bij het 8e regiment Inf. Hij werd op 11 okt. 1884 als 2e luitenant te Rotterdam ingescheept a/b van het stoomschip Batavia met als bestemming Indië. Daar is hij opgeklommen tot majoor en werd hij benoemd tot Ridder Militaire Willemsorde der 4e klasse wegens Krijgsverrichtingen tegen Atjeh. In de zogenaamde Indische Zaal op de KMA te Breda hangt een schilderij van de hand van Prof. Nicolaas van der Waay, voorstellende de Onderwerpingceremonie van de vorst van Atjeh in de woning van Generaal Van Heutz; hierop staat Marie links vooraan afgebeeld. Hij was lid van de Orde van Vrijmetselaren. Zijn weduwe heeft eerst in Den Haag gewoond, vervolgens met haar 2e man in Haarlem Frankrijk, Wassenaar, en na diens dood weer in Den Haag, en is tenslotte in Wassenaar overleden.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Christina van der Meer Mohr, geb. Doesburg 26 juni 1895, overl. Apeldoorn 17 febr.1970, tr. Den Haag 18 juni 1920 Dirk Hollander, geb. Batavia (N.I.) 8 sept.1895, technisch ambtenaar Gemeentewerken, overl. Apeldoorn 18 jan.1970, zn. van Dirk en Hortense Beatrix Melanie Schmidt.
2. Marianne Ferdinanda van der Meer Mohr, geb. Soekaboemi (N.I.) 11 dec.1896, overl. Den Haag 19 jan.1989, tr. 1e Den Haag 16 april 1920 Arend Latenstein, geb.Zaandam 25 juni 1889, boekhouder BPM, overl. Den Haag 15 jan. 1971, zn. van Jan en Trijntje van Orden (huwelijk ontbonden door echtscheiding 27 okt.1925), tr. 2e Den Haag 9 dec.1936 Willem Latenstein, geb. Zaandam 25 juni 1889, administrateur, overl. Wageningen 15 jan.1959, zn. van Jan en Trijntje van Orden, weduwnr. van Mary Anna Wilhelmina de Neijs.
3. Johannes Hubertus van der Meer Mohr (volgt VI)


VI Johannes Hubertus van der Meer Mohr
, geb. Kota Radja (N.I.) 12 juni 1900, 1917 Kon. Militaire Academie te Breda, 1923 naar Ned.Indië als 2e luitenant, eindrang Luitenant-Kolonel KNIL , vervolgens hoofdcommmies Ministerie van Binnenlandse Zaken, overl. Den Haag 7 nov.1969 tr. 1e Heemstede 20 dec.1923 Catharina ter Haar, geb. Meester Cornelis (N.I.) 14 nov.1895, overl. Bulawayo (Zimbabwe) (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 12 nov.1947)
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Ernesta van der Meer Mohr, geb. Banjoe Biroe (N.I.) 3 aug.1924, overl. Malang (N.I.) 1934.
2. Johannes Hubertus van der Meer Mohr (volgt VII).

tr. 2e Den Haag 31 jan.1948 Lucie Anna Hofkamp, geb. Fort de Kock (N.I.)14 nov.1905, dr. van Arnold Hendrik en Margaretha Henriette van Baar Slangenburg.

Johannes Hubertus van der Meer Mohr

Catharina ter Haar, zijn 1e echtgenote met dochtertje Petronella

J.H. van der Meer Mohr en zusje Elly


 

MWO bij KB d.d. 14-4-1891, nr. 37. Zie ook: G.C.E. Koffler, De Militaire Willemsorde 1815-1940; Den Haag 1940, p.231. Zie verder: Stamboek Nederlandsche Offficieren, NA, inv.nrs. 2.13.07 nr. 407, p. 116, en 631 no.24.
Zie: Stamboek Nederlandsche Officieren, NA inv. 2.13.07 No. 687, p. 102. J.H.v.d.MM was evenals zijn vader lid van de Orde van Vrijmetselaren.

 

(Huwelijk ontbonden door echtscheiding 4 febr.1955)
tr. 3e Den Haag 7 juni 1955 Digna Jacoba Myer, geb. Grenoble (Frankrijk) 5 dec.1911, dr. van Hubertus Karel en Maria Louise Pierret van Kerkem.

VII Johannes Hubertus van der Meer Mohr, geb. Malang (N.I.) 20 jan.1928, overl. Pietermaritzburg (Zuid-Afrika) 13 juni 1991, tr. Rhodesië Mavis Mary Binney, geb. Groelo (Rhodesië) 16 juli 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Ellenora “Elly-May” van der Meer Mohr, geb. Bulawayo (Zimbabwe) 3 mei 1967.

- BBB -

IV b Otto Karel van der Meer Mohr RMWO, geb. Goes 15 mei1829, Sergeant-Majoor KNIL,1851-1852, bekleedde daarna div. functies o.a. in overheidsdienst, als laatste 1879-1886 zoutverkooppakhuismeester te Banjenmassin Zuid en Ooster Afdeling van Borneo . overl. Soekaboemi (N.I.) 29 nov. 1907.

Otto Karel van der Meer Mohr is 20-11-1849 naar Nederlands –Indië afgereisd, waar hij 25-5-1850 is aangekomen. 3-1-1851 te Weltevreden (Java) geëngageerd als volontair 7e Bat. Infanterie; 14-7-1851 korporaal, 8-9-1851 fourier, 22-10-1852 sergeant-majoor, 14-12-1852 op eigen verzoek uit dienst; 14-3-1854 volontair, 1-4-1854 korporaal, 1-5-1854 sergeant 13e Bat.Infanterie 14-12-1852 op eigen verzoek ‘eervol ontslagen uit Z.M. Militairen dienst’. Hij werd benoemd tot Ridder Militaire Willems Orde 4e klasse wegens “gedane veldtogten : 1851-1852 in het Palembangsche en zich daarbij onderscheiden” en 29-4-1852: “Talang Barouw. Het eerste in de vijandelijke sterkte te zijn binnengedrongen”.

tr. 1e Benkoelen (N.I.) 26 okt.1865 Cornelia Bloem, geb. Terschelling 14 okt.1848, overl. Batavia (N.I.) 12 aug. 1867, dr. van Pieter Popkes en Elisabeth Pieters de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Een dochter, geb. Batavia 2 aug.1867, overl. ald. 3 aug.1867.

tr. 2e Palembang (N.I.) 27 nov. 1868 Hendrina Rachel Bernard, geb. Moara Kampeh (N.I.) 21 okt. 1853, overl. Buitenzorg (N.I.) 3 maart 1914, dr. van Louis Henry en Carolina Manoesama.
Uit dit huwelijk:
1. Carolina van der Meer Mohr, geb. Palembang (N.I.) 17 jan.1870, overl. Bandoeng (N.I.) 29 jan.1922, tr. Soekaboemi 22 aug.1894 Jan Pieter Stekkingen, geb. Ambal (Bagelen) 19 juli 1858, administrateur Gouvernements Kina Onderneming residentie Preanger Regentschappen, overl. Bandoeng 22 juli 1937.


 

Na de onafhankelijkheid van Zimbabwe heeft het gezin zich in Zuid-Afrika gevestigd. Sindsdien heeft samensteller dezes geen contact meer met hen gehad.
Huidige verblijfplaats onbekend; corr. Ambassade Zuid-Afrika d.d. 18 juni 2004 niet woonachtig in Z.A.
In bezit van wijlen J.H. van der Meer Mohr (V.S.) was een handgeschreven “Levensloop van Otto Karel van der Meer Mohr Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse”. In dit document heeft O.K.v.d.M.M. de belangrijkste data van zijn leven genoteerd. Tevens bevat het informatie over enkele andere familieleden. O.K.v.d.M.M. is vernoemd naar zijn neef Otto Bogaert, kolonel der artillerie en zijn grootvader Carel Jacobus Mohr. (med familieboekje)
MWO bij KB d.d. 15-12-1853 nr. 42; zie ook: G.C. Koffler, op.cit. (noot 51), p. 231. Zie voor zijn conduitestaat: NA inv.no. 932 folio 164.
Gegevens ontleend aan zijn conduitestaat, folio 259 (fiche CBG); de gegevens m.b.t. geboortedatum en de namen van zijn ouders zijn op deze staat niet ingevuld. Corr. CBG d.d. 24 nov.2005 geeft ook geen uitsluitsel.


 

2. Johannes Carolus van der Meer Mohr (volgt V)
3. Louis Henry van der Meer Mohr, geb. Benkoelen (N.I.) 9 jan.1874, overl. Batavia (N.I.) 20 juni1878.
4. Johanna Elisabeth van der Meer Mohr (volgt V a)
5. Maria Louise van der Meer Mohr, geb. Soekaboemi 31 aug.1885, erkend 1892, overl.?, tr. Von Grusalla, kok.

V Johannes Carolus van der Meer Mohr, geb. Batavia (N.I.) 26 sept.1871, 1894-1898 div. functies Gouvernements Marine, eindrang eerste officier, vervolgens werktuigbouwkundig opzichter Banka Tinwinning , overl. Batavia 12 juni 1944, tr. Buitenzorg (N.I.) 5 jan.1910 Johanna Catharina Veen, geb. Makassar (N.I..) 26 aug.1892, overl. Buitenzorg 1923 , dr. van Sybrand en Maria Copper.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrina Maria van der Meer Mohr, geb. Batoeroesa , Banka (N.I.) 2 jan.1911, onderwijsinspecteur, overl. Haarlem 29 mei 1993 tr. 1e Magelang (N.I.) 6 febr.1932 Hendrik Johan de Haas, geb. Batavia (N.I.) 28 nov.1903, onder-luitenant inf. KNIL, overl. Djember 25 sept. 1945 , zn. van Jozef Hendrik en Johanna Frederica Susanna Jostein; tr. 2e Bandoeng (N.I.) 29 juli 1946 Frans Sigar, geb. Tondano (N.I.) 26 okt.1906, Hoofd van de Quarantainedienst Tanjung Priok Port van het Min. van Landbouw van de Republiek Indonesië, Jakarta (Indonesië), overl. Jakarta (Indonesië) 22 maart 1985, zn. van David en Sabina Sumanti (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 17 maart 1956); tr. 3e Jakarta (Indonesië) 16 juli1956 Evert Willem de Haas, geb. Batavia (N.I.) 1 aug.1906, gepens. Hoofd Werktuigkundige K.P.M., tevens gepens. Leraar Gemeentelijke Visserijschool Ijmuiden, overl. Haarlem 3 okt.1995, zn. van Jozef Hendrik en Johanna Frederica Susanna Jostein, eerder gehuwd geweest met Beatrice Regina Siegers, dr. van Frans Nicolaas en Eva Hogendorp.
2. Otto Karel van der Meer Mohr, geb. Merawang (N.I.) 1 nov. 1912, ongehuwd, oud-ambtenaar Binnenlands Bestuur Nederlands-Indië, overl. Den Haag 6 okt.1993.
3. Maximiliaan Louis van der Meer Mohr, geb. Pangkalpinang (N.I.) 12 aug. 1914,† ?
4. Wilhelmina Geertruida van der Meer Mohr, geb. Blinjoe (N.I.) 18 maart 1916, overl. Uden 16 juli 1995, tr. Buitenzorg 15 aug.1934 Rudolf de Bruyn, geb. Batavia (N.I.) 8 jan.1909, leraar elektrotechniek, overl. Helmond 14 dec.1975, zn. van Johan en Sophie Mathilde Lefèbre.
5. Johannes Hubertus van der Meer Mohr ( volgt VI)
6. Pieter Eduard van der Meer Mohr, geb. Pangkalpinang (N.I.) 8 febr.1920, oud-employee Nederlandse Petroleum Maatschappij, overl. Arnhem 10 dec. 1996.


Johannes Carolus van der Meer Mohr

Johanna Catharina Veen

Hendrina M. van der Meer Mohr en Evert Willem de Haas
 
Johannes Hubertus van der Meer Mohr

Pieter Eduard van der Meer Mohr

 

 

Gegevens over haar zijn niet geheel duidelijk. Mogelijk was zij geadopteerd door de Pool Zeschke; uit een notitie in de Staatscourant d.d. 21-3-1922 blijkt dat zij toestemming heeft gekregen haar naam te wijzigen van Zeschke in v.d.MM. Zij heeft gewoond te Buitenzorg en had daar een hotel. Blijkens schr. med. S.H. van Belzen-v.d.MM d.d. 18-2-1992 was zij een dochter van O.K. v.d.MM. In diens ‘Levensloop’ (noot 49) komt zij echter niet voor. Biografische data zijn ontleend aan fiche op CBG (coll. Bloys van Treslong, BS 148, bez. 69)
Zie: M.J.C.Klaassen en Ph.M.Bosscher, Gedenkboek Korps officieren van de technische dienst der Koninklijke Marine 1 januari 1824 – 1 januari 1977; z.pl. 1977, p.105 en Conduitestaat NA, inv.no. 931 Nl folio 598.
Med. per e-mail d.d. 28-5-2004 van Gustaaf Eduard de Haas: J.C.Veen zou overleden zijn tijdens of na de bevalling van haar jongste zoon.
Bron: Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting (website: www.ogs.nl)
Ook in corr. CBG d.d. 12 juni 2005 is geen sterfdatum bekend geworden.

Pieter Eduard van der Meer Mohr heeft na de onafhankelijkheid van Indonesië o.a. in Suriname gewoond en is uiteindelijk definitief gepensioneerd in het Kon. Tehuis voor Oud-Militairen “Bronbeek” te Arnhem, waar hij ook is overleden. Hij was drager van het Mobilisatie Oorlogskruis.


 

7. Johannes Carolus van der Meer Mohr, geb. Buitenzorg (N.I.) 31 juli 1923, ongehuwd, was werkzaam bij de politie, overl. Tjibodus (N.I.) 1947 tijdens de politionele acties.

VI Johannes Hubertus van der Meer Mohr, geb. Hilversum 20 mei 1918, oud-administrateur Panamoekan Tjiasamlanden, overl. Van Nuys (V.S.) 21 jan. 1997, tr. 1e Djamber (N.I.) 27 sept.1939 Edith Jeanette Teunissen, geb. Djombang (N.I.) 27 sept.1909, overl. Rotterdam 3 dec.1991, dr. van Ernst Leonard en Theodora Elvier Mathilde Ter Linden (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 16 sept.1948)
Uit dit huwelijk:
1. Elvira Johanna Mathilda ‘Peggy’ van der Meer Mohr, geb. Buitenzorg (N.I.) 27 febr.1940, tr. Lynwood (V.S.) 24 mei 1958 Arturo Gutierrez, geb. Nicaragua 21 juni 1932, gepens. medewerker ziekenhuislaboratorium, zn. van Francisco en Leopoldina Mattus.
(Downey, V.S.)
2. Rosa Josta Maria ‘Roos’ van der Meer Mohr, geb. Buitenzorg (N.I.) 25 maart 1941, overl. Los Angeles (V.S.) 5 mei 2004, tr. 25 maart James Hale, geb. Ohio (V.S.)
3. Ronald Johannes van der Meer Mohr (volgt VII).
4. Sonja Theresia van der Meer Mohr, geb. Malang (N.I.) 28 juni 1948, tr. Rotterdam 29 april 1970 Edgar Theodoor de Bruin, kraanmachinist te Rotterdam, geb. Rotterdam 28 nov.1946, zn. van Theo en Johanna Christina van der Putten.
(Oud-Beyerland)
5. Peter Eduard van der Meer Mohr, geb. Malang (N.I.) 20 nov. 1949, Verdere gegevens en huidige verblijfplaats onbekend.

tr. 2e Amsterdam 20 juli1949 Wilhelmina Gertruida Gerritsen, geb. Hillegom 4 nov.1925, overl. Van Nuys (V.S.) 13 nov. 1997, dr. van Klaas. Zij emigreren vanuit Indonesië 22 juli 1956 naar V.S.; uit dit huwelijk:
1. Kareljan Vandermeermohr, geb. Subang (Indonesië) 19 maart 1953, werkzaam ruimtevaart-industrie te V.S. Is gehuwd geweest maar huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Verdere gegevens en huidige verblijfplaats onbekend.
(V.S.?)

VII Ronald Johannes van der Meer Mohr, geb. Soerabaya (N.I.) 9 februari 1944, gepensioneerd keurmeester groenteveiling te Bleiswijk, tr. Bleiswijk 9 februari 1970 Weintje Willemijntje de Jong, geb. ald. 29 januari 1944, bejaardenverzorgster, dr. van Krijn en Hendrika Geertruida van Vliet.
(Bleiswijk)
Uit dit huwelijk:
1. Krijnie Hendrika Jeannette ‘Carina’ van der Meer Mohr, geb. Bleiswijk 25 januari 1971, werkz. P.Schreuder & Co. Assurantiemakelaars te Rotterdam, tr.1e Rotterdam 20 mei 1998 Marinus Wilmar Rietveld, geb. Bethesda (V.S.) 6 nov. 1967, opticien, zn. van Chris en Pia Kroon ( huwelijk ontbonden door echtscheiding 2001), 2e woont sedert 1 juni 2004 samen met Gerhard Willem ‘Erwin’ ter Braak geb. Hengelo 14 april 1965, opticien, zn. van Gerhard en Wilhelmina Stukker.
(Bleiswijk)
2. Ronald Johannes van der Meer Mohr (volgt VIII)

VIII Ronald Johannes van der Meer Mohr, geb. Bleiswijk 30 april 1973, 1995-1998 in dienst bij de Kon. Marine, werkzaam voor Hendrik Veder te Rotterdam, woont samen met Sophia Anna Cornelia ‘Sonja’ van der Gracht, geb. De Weere 28 juni 1972, dr. van Sjaak en Wil Vriend.
Uit deze relatie:
1. Sam van der Meer Mohr, geb. Bleiswijk 1 maart 2004.
(Bleiswijk)


V a (volgt IV b) Johanna Elisabeth van der Meer Mohr, geb. Batavia (N.I.) 8 mei 1877, overl. Buitenzorg (N.I.) 3 juni 1942, tr. Soekaboemi (N.I.) 13 februari 1897 Christiaan Jan George Tehupeiory, geb. Batavia 12 april 1869, 1e commies Algemene Secretarie, overl. Buitenzorg 2 febr.1912 , (mogelijk) zn. van Johan Frederik en Dorothea Amelie Manousama .
Na het overlijden van haar eerste man woont zij samen met Johannes Gerardus ‘Frans’ Nauman, geb. Meester Cornelis (N.I.) 27 december 1880, 3e commies Algemene Secretarie Batavia ,overl. Buitenzorg (N.I.) 18 augustus 1940 , zn. van Johannes Gerardus Franciscus en Theodora Hoos, eerder gehuwd geweest met de inl. vrouw Amah.

Johanna Elisabeth van der Meer Mohr en Johannus Gerardus Nauman

 

 

 

Uit deze relatie:
1. Gerardus van der Meer Mohr ( volgt VI)

VI Gerardus ‘Nono’ van der Meer Mohr, geb. Buitenzorg (N.I.) 8 maart 1918, Korporaal-kok KNIL , tr. Djatinegara (Indonesië) 16 juni 1950 Silvia Eleonora Wijnandts, geb. 9 sept.1929, dr. van Cornelis Willem Adolf en Li An Lio.
(Ede)
Uit dit huwelijk:
1. Frans Otto van der Meer Mohr ( volgt VII)
2. Sylvia Hendrina van der Meer Mohr, geb. Ede 22 nov. 1953, onderwijzeres, tr. Ede 16 juni 1977 Blaas ‘Ben’ van Belzen, geb. Arnemuiden 26 jan.1957, computerprogrammeur, zn. van Karel en Maria van Belzen.
(Goes)
3. Karel Eduard van der Meer Mohr (volgt VII a)
4. Johanna Evelina van der Meer Mohr, geb. Ede 26 okt.1960, apothekersassistente ziekenhuis Gelderse Vallei.
(Ede)

VII Frans Otto van der Meer Mohr, geb. Ifar (Nieuw-Guinea) 6 april 1951, opleiding tot chemisch analist, werkzaam als ‘martial artist’ woonde van 1970-2005 samen met Jitje


 

Conduitestaat nr. H1, folio 859; deze geeft geen geboortedatum, noch gegevens van de ouders, huwelijk e.d.
Zij trouwen Batavia 22 okt. 1868 (bron: adresboek NI, BS jrg. 1870 p.175; fiche CBG)
Conduitestaat nr. U1, folio 532 (fiche CBG)
Blijkens schr. med. van S.H. van Belzen-v.d.MM d.d. 18-12-1992 kon Johanna v.d.M.M. niet met Naumann trouwen, omdat hij niet kon scheiden van zijn wettige vrouw (huw. Soekaboemi 28 nov. 1904), aangezien deze in een psychiatrische inrichting verbleef. Hun zoon Gerardus is de naam van zijn moeder gaan voeren en verkoos deze te houden toen het later wel mogelijk was de naam van zijn natuurlijke vader aan te nemen.
Hij overleefde de atoombom van Nagasaki in WO II. Zie: Dr. J.Stellingwerff, Fat man in Nagasaki; z.j. p.143. In de Gelderlander d.d. 7-8-2000 en de Telegraaf d.d. 9-8-2000 stond een artikel over hem n.a.v. deze atoombom in 1945, met portretfoto in kleur; in Oplinie (maandblad van alg. federatie militair personeel), febr. 1999 nr.2 verscheen een interview.


 

Nieuwenhuis, geb. Utrecht 26 dec.1951, kunstschilderes en pottenbakster, dr. van Nicolaas Johannes en Jitje de Boer. (Relatie ontbonden 2005)
Uit deze relatie:
1. Guus van der Meer Mohr (volgt VIII)
2. Ratna Jitje van der Meer Mohr, geb. Arnhem 15 juni 1984, volgt opleiding tot maatschappelijk werkster te Nijmegen.
3. Floortje van der Meer Mohr, geb. Arnhem 25 dec.1986, studeert Psychologie Universiteit van Amsterdam.
(Amsterdam)
4. Nino van der Meer Mohr, geb. Arnhem 4 dec.1989.
(Arnhem)

VIII Guus van der Meer Mohr, geb. Oosterbeek 29 april 1980, elektrotechnicus, woont samen met Wendy Bossina, geb. Emmeloord 21 febr. 1983, dr. van Roy en Patricia Miranda Haverlag
Uit deze relatie:
1. Bram Otto van der Meer Mohr, geb. Arnhem 28 mei 2003.
2. Sanne Romee van der Meer Mohr, geb. Arnhem 1 december 2005.
(Arnhem)


VII a Karel Eduard van der Meer Mohr, geb. Ede 12 okt.1956, conciërge, tr. Ede 13 mei 1982 Ditta Roelofsen, geb. Ede 23 sept.1962, ziekenverzorgster, dr. van Hendrik en Maatje Hazeleger.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Emile Alphonse ‘Emile’van der Meer Mohr, geb. Ede 4 febr.1984, studeert enige jaren electrotechniek Universiteit van Twenthe (studie beëindigd jan. 2006)
2. Hendrik Karel Eduard ‘Edgar’ van der Meer Mohr, geb. Ede 12 maart 1985, volgt een opleiding in Deventer.
3. Ditta Silvia Eleonora ‘Leonie’ van der Meer Mohr, geb. Ede 11 okt. 1989.
4. Maarten Jan Willem ‘Matthew’ van der Meer Mohr, geb. Ede 5 maart 1991.
(Ede)

De suikerplantage Pagka, alwaar J.C. van der Meer Mohr ( Va sub B) werkzaam was.

Litho A. van Salm. Ca 1880.


Gebruikte afkortingen:

CBG Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
HGA Haags Gemeentearchief
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
MWO Militaire Willemsorde
NA Nationaal Archief, Den Haag
N.A. Nederlands Adelsboekje
N.I. Nederlands-Indië
N.P. Nederlands Patriciaat
OON Officier in de Orde van Oranje-Nassau
REK Ridder in de Orde van de Eikenkroon
RMWO Ridder Militaire Willemsorde